Regulamin Targowiska

UCHWAŁA Nr 203/XXIII/2014
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ
z dnia 14 marca 2014 r.
w sprawie Regulaminu Targowisk w Gminie Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy w
Czerwińsku nad Wisła uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dla targowisk na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą Regulamin Targowisk
Gminnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 89/IX/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29
lutego 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Gminie Czerwińsk nad Wisłą.
§ 3. Regulamin określony w § 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Targowisk
Gminnych, w miejscach ogólnie dostępnych i widocznych tak, aby biorący udział w handlu
miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
REGULAMIN TARGOWISK GMINNYCH W GMINIE CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

I. Postanowienia ogólne
§ 1. Prowadzenie targowisk jest zadaniem własnym Gminy Czerwińsk nad Wisłą służącym
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.
§ 2. Targowiskami w rozumieniu niniejszego Regulaminu Targowisk Gminnych zwanych
dalej „Targowiskami” są niżej wymienione miejsca (place targowe) przeznaczone do handlu
w halach targowych oraz ze straganów, pawilonów, stoisk, wozów konnych, przyczep,
pojazdów samochodowych, koszy, z ręki itp.:
1. Targowisko Gminne przy ul. Władysława Jagiełły,
Stanowisko handlowe:
– wydzielone miejsce handlowe o szerokości do 3 metrów.
2. Targowisko Gminne „Mój Rynek” przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad
Wisłą
Stanowisko handlowe:
– zadaszone, wydzielone miejsce handlowe o szerokości do 3 metrów (wraz ze stołem
handlowym o szerokości do 1,5 m).
stanowiska handlowe podzielone są podzielone na dwa sektory:
– sektor produktów rolno – spożywczych, który jest przeznaczony do sprzedaży
produktów rolno – spożywczych i zajmuje, co najmniej połowę powierzchni handlowej
targowiska,
– sektor innych produktów, który jest przeznaczony do sprzedaży pozostałych
produktów,
– W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych,
dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż
pozostałych towarów.
3. Targowisko Gminne w miejscowości Nowe Przybojewo.
Stanowisko handlowe:
– wydzielone miejsce handlowe o szerokości do 3 metrów,
– wydzielone miejsce handlowe o szerokości do 12 metrów (dotyczy gastronomii oraz
skupu owoców przemysłowych).
§ 3. Targowiska działają na podstawie:
1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z
późn. zm.);
2. uchwały Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie regulaminu targowisk w
Gminie Czerwińsk nad Wisłą;
3. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

II. Terminy i czas trwania targów
§ 4. 1. Targowisko przy ul. Władysława Jagiełły czynne jest codziennie od godz.6ºº z wyjątkiem
dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.).
2. Targowisko „Mój Rynek” przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą czynne
jest codziennie od godz.6ºº z wyjątkiem dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.).
3. Targowisko w miejscowości Nowe Przybojewo czynne jest w sezonie „owoców miękkich”
tj. od 15 maja do 15 lipca oraz wg potrzeb w inne dni roku.

III.Warunki uczestnictwa w targach
§ 5. 1. Uprawnionymi do handlu na targowiskach są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz
podmioty nieposiadające osobowości prawnej – legitymujące się zaświadczeniem o wpisie do
rejestru przedsiębiorców.
2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się do osób prowadzących działalność
wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego.
3. Szczegółowe warunki legalności prowadzenia przez cudzoziemców działalności
gospodarczej lub podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terenie RP
określają przepisy ustaw:
– z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn.
zm.)
– z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z
późn. zm.)

IV. Towary dopuszczone do sprzedaży na targowiskach
§ 6. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły – z zastrzeżeniem § 7
– niewyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż
na targowisku nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 7. Sprzedaż grzybów na terenie targowisk jest dopuszczalna po ich zakwalifikowaniu przez
klasyfikatora zatrudnionego na targowiskach i pod warunkiem umieszczenia w miejscu
sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy. Powyższe
warunki nie dotyczą sprzedaży grzybów hodowlanych (pieczarka, boczniak itp.).
§ 8. Zabrania się prowadzenia na targowiskach gminnych gier losowych i hazardowych oraz
sprzedaży w drodze publicznych losowań lub przetargów, z wyjątkiem losów loterii
państwowych i prowadzenia kolektur LOTTO lub innych gier lub zakładów działających na
podstawie urzędowych zezwoleń lub upoważnień.

V. Przepisy porządkowe
§ 9. Targowiskami administruje prowadzący targowisko tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą zs. Sielec 18A i jest odpowiedzialny za stan
sanitarno porządkowy na targowisku oraz jest zobowiązany i uprawniony:
1. czuwać nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu Targowisk Gminnych i wydawać
polecenia w celu usunięcia stwierdzonych uchybień;
2. zawiadomić odpowiedni organ administracji publicznej w razie stwierdzenia, że
sprzedawany towar jest objęty prawnym zakazem sprzedaży lub co, do którego zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia lub życia, pochodzi z
kradzieży bądź nielegalnego źródła;
3. usunąć z terenu targowisk, na koszt i ryzyko osób handlujących: należące do nich
urządzenia handlowe i pojazdy, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu innych
użytkowników targowisk, a które pomimo wezwania nie zostały przez ich właścicieli
zabrane, a także urządzenia i pojazdy porzucone.
Za urządzenia i pojazdy porzucone rozumie się takie, które zostały bez zgody
prowadzącego targowiska pozostawione na placach targowych po terminach i
godzinach odbywania się targów.
§ 10. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowiskach obowiązane
są przestrzegać przepisów Regulaminu oraz przepisów higieniczno – sanitarnych i
porządkowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z
prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami.
§ 11. W razie koniecznej potrzeby – z uwagi na ruch i porządek publiczny – prowadzący
targowisko może zarządzić wcześniejsze zakończenie sprzedaży i opróżnienie targowiska lub
jego części.
§ 12. Prowadzący targowisko może wyznaczyć stałe punkty sprzedaży dla określonych grup
(rodzajów) towarów.
§ 13. 1. Miejsca do sprzedaży poszczególnych grup towarów, ustawianie straganów, ław, stołów i
wszelkiego rodzaju sprzętów na targowisku oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku
wyznacza prowadzący targowiska poprzez: wydawanie ustnych lub pisemnych poleceń oraz
ustawianie odpowiednich znaków drogowych.
2. Wszystkie towary muszą być wystawiane tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska.
3. Zabrania się handlu w drogach dojazdowych i innych ciągach komunikacyjnych.
§ 14. Zezwala się na sprzedaż towarów z samochodów. Sprzedaż taka może odbywać się w
miejscach wskazanych przez prowadzącego targowisko.
§ 15. 1) Każdy sprzedawca odpowiada, za jakość sprzedawanego przez siebie towaru.
2) Sprzedawcy towarów i usług zobowiązani są do:
1) posiadania przy sobie dowodu tożsamości,
2) wywieszenia tabliczki lub szyldu z oznaczeniem przedsiębiorcy, wskazaniem jego
siedziby i adresu z numerem wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz z oznaczeniem
podmiotu rejestrowego,
3) uwidaczniania – przy sprzedaży produktów wystawianych do sprzedaży cen lub
wywieszania cenników.
4) wymogi ust. 2 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do osób wymienionych w § 5 ust. 2
3) Wymogi ust. 2 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do osób ujętych w § 5 ust. 2.
§ 16. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar
obowiązujące w obrocie towarowym.
Prowadzący handel obowiązani są do używania narzędzi pomiarowych do ważenia z
ważną cechą legalizacyjną.
§ 17. Do bezpłatnego wjazdu na teren targowisk gminnych uprawnione są pojazdy:
1) Policji;
2) Pogotowia Ratunkowego;
3) Straży Pożarnej;
4) Pogotowia Energetycznego;
5) Pogotowia Gazowego;
6) Urzędu Skarbowego i Izby Skarbowej;
7) Urzędu Celnego i Izby Celnej;
8) Inspekcji Handlowej;
9) Państwowej Inspekcji Pracy;
10) Straży Granicznej;
11) Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
12) Żandarmerii Wojskowej;
13) pracowników targowisk i Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą, wjeżdżające w
związku w wykonywaniem czynności służbowych.
§ 18. Sprzedający zobowiązani są po zakończeniu handlu do pozostawienia miejsca
sprzedaży w należytym porządku, a w szczególności do zgromadzenia na nim w jednym
miejscu wszystkich opakowań i odpadów po sprzedanych towarach, celem umożliwienia
szybkiego ich uprzątnięcia (usunięcia) przez prowadzącego targowiska gminne.
Opakowania i odpady, o których mowa w ust. 1, sprzedający mają obowiązek
posegregować ze względu na ich rodzaj.

VI. Świadczenia udzielane przez prowadzącego targowiska i odpłatność za te świadczenia
§ 19. 1) Handlujący na targowiskach mogą korzystać z usług i urządzeń targowiska w ramach
opłaty wjazdowej.
2) Korzystający z targowiska w ramach prowadzonej działalności mogą dodatkowo
wykupić bony-talony na korzystanie z energii elektrycznej – dotyczy gastronomii i skupu
owoców przemysłowych.

VII. Opłaty za prowadzenie działalności na targowiskach
§ 20. 1) Osoby prowadzące sprzedaż obowiązane są do uiszczania opłaty targowej za każdy
dzień sprzedaży (opłata dzienna) – wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy w
Czerwińsku nad Wisłą,
2) W/w opłaty pobierają kasjerka Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
oraz wyznaczeni do tego inkasenci posiadający identyfikatory, którzy obowiązani są do
wydawania pokwitowań (bilety opłaty). Bilet opłaty winien mieć oznaczony, co najmniej:
kolejny numer, wartość cenową, datę wydania.
3) Kontrolę poboru i uiszczania opłaty targowej może przeprowadzać prowadzący
targowisko, osoba upoważniona przez Wójta oraz Komisja Rewizyjna na zlecenie Rady
Gminy.
4) Bilet opłaty targowej należy zachować do kontroli do czasu opuszczenia targowiska.
Postanowienia końcowe
§ 21. Prowadzący handel na targowisku zobowiązani są do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych,
zapewniających właściwą jakość zdrowotną oferowanym środkom spożywczym;
2) utrzymania w czystości miejsca, na którym prowadzony jest handel oraz
uporządkowania tego miejsca po zakończeniu sprzedaży;
3) uwidaczniania ceny na towarach wystawionych do sprzedaży w sposób niebudzący
wątpliwości;
4) przestrzegania w stosunku do kupującego przepisów określonych w ustawie z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
§ 22. W stosunku do uchylających się od stosowania niniejszego Regulaminu stosowane
będą sankcje w trybie i na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami, w tym
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.) jak również innych właściwych
przepisów prawa Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Uzasadnienie
Przygotowana uchwała związana jest z wykonaniem przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie targowiska gminnego w Czerwińsku
nad Wisłą. Zadanie było realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Uchwała reguluje na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą Regulamin Targowisk
Gminnych i ustanawia targowisko „Mój Rynek” przy ulicy Władysława Jagiełły w
Czerwińsku nad Wisłą. Regulamin został dostosowany dla wszystkich handlujących na
targowisku „Mój Rynek”, uwzględniając dostęp rolników do punktów sprzedaży.
Dokonano podziału stanowisk handlowych na dwa sektory oznaczone tablicami
informacyjnymi. Sektor rolno – spożywczy, do sprzedaży produktów rolno –
spożywczych, który zajmuje, co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska
oraz sektor innych produktów, który jest przeznaczony do sprzedaży pozostałych
produktów.
Ponadto usunięto zapisy dotyczące opłaty wjazdowej, która nie jest wprowadzana
uchwałami Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą.